Escola Marquès de la Pobla

 

TRETS D'IDENTITAT ESCOLA MARQUÈS DE LA POBLA DE CAPELLADES
 

 

1.-Gestió institucional i principi de col.laboració.

Entenem el funcionament de la nostra escola Marquès de la Pobla dins l'estructura de la comunitat educativa del nostre poble de Capellades, oberta al diàleg i en la qual tant,els mestres, com pares, alumnes, personal no docent, Ajuntament i Administració hi participa de forma responsable i activa.

 

2.-Pluralisme ideològic i valors democràtics

Volem fomentar el respecte vers les diferents ideologies personals i pluralisme polític, inculcant valors democràtics com: solidaritat, respecte a l'altre, actitud de diàleg, etc., i rebutjant qualsevol tipus de dogmatisme o adoctrinament.

 

3.-Llengua d'aprenentatge.

Considerem que l'escola s'ha d'adequar als trets específics de la societat catalana, dins de la unitat política de l'estat espanyol. Per aquesta raó es fomentarà l'arrelament de la cultura catalana així com l'ús del català com a llengua base d'aprenentatge i d'intercomunicació escolar.

 

4.-Confessionalitat

Restaran garantits el pluralisme i l'aconfessionalitat religiosa tot respectant la llibertat de les famílies per tal de poder escollir entre l'opció religiosa o seguir els continguts temàtics del Coneixement del Medi Social establerts.

 

5.-Coeducació.

Prenem com a base la coeducació, amb tots aquells valors positius que s'han atribuït a l'home com a persona; alhora que propugnem la no discrimina- ció per raons de sexe.

 

6.-Educació integradora.

Creiem que tota l'escola Marquès de la Pobla ha de ser integradora, amb capacitat per donar resposta a la diversitat que suposa, cada un/a dels/de les nens/es que acull.

Per aquesta raó bandegem qualsevol sistema educatiu que tendeixi a homogeneïtzar l' alumnat o en propugni la marginació.

 

7.-Educació per a la convivència i la pau

Partint de la realitat nacional catalana, ens aproparem al coneixement d'altres realitats culturals, tot fomentant l'esperit de pertinença a la comunitat internacional i de solidaritat amb els pobles de les altres nacionalitats. També creiem que la violència no és sinònim de valentia sinó de feblesa i refusem la seva utilització en qualsevol forma que es pugui manifestar.

 

8.-Relació escola-entorn.

Volem que l'escola Marquès de la Pobla de Capellades estableixi lligams amb el seu entorn més immediat, de manera que l'activitat escolar pugui aportar a la col.lectivitat elements de promoció; alhora que el medi sigui una font d'enriquiment pel mateix treball escolar.

 

9.-Línia metodològica.

Entenem que el procés educatiu no ha d'ésser solament instructiu sinó que ha de ser estimulant i obert vers diversos fronts, que avancin al mateix temps i de forma paral.lela, tenint com a objectiu la formació integral dels nostres alumnes. A l'escola Marquès de la Pobla de Capellades es posarà un especial èmfasi en accentuar la col.laboració en lloc de la competitivitat, tot afavorint els lligams entre teoria i pràctica, que cultivin en els alumnes l'esperit de recerca de cara a una utilització pràctica dels aprenentatges adquirits.

Pg. Miquel i Mas, 19 - 08786 Capellades - Barcelona
Telèfon: 93 801 11 09
Adreça electrònica: a8015430@xtec.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.04.2020 | 19:39