S'obre la convocatòria per sol·licitar les ajudes al transport per als estudis postobligatoris de l'Ajuntament de Capellades

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 00:00

Fins el dijous 29 d'octubre es poden sol·licitar les ajudes al transport per als estudis postobligatoris que convoca un any més l'Ajuntament de Capellades.

Tal com es detalla a les  bases, aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d’un suport a les despeses de transport, dels joves estudiants que es desplacen  fora del municipi de Capellades, a cursar els estudis acadèmics durant el curs 2020/2021. La regulació d’aquesta beca es concreta a joves que durant el curs acadèmic 2020/2021 (a partir de setembre del 2020) es matriculin a estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi de Capellades: batxillerats específics, cicles formatius de grau mitjà i grau superior i graus universitaris.

Podran ser beneficiàries de l’ajuda econòmica les persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronat/da i residir al municipi de Capellades des de l’inici del curs acadèmic.
 • Tenir una edat compresa entre els 17 i els 25 anys, ambdues incloses, en el moment de formalització de la matrícula als estudis superiors.
 • Estar matriculat/ada per al curs corresponent a l’any de la convocatòria en estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi de Capellades: Batxillerat de modalitat especial, cicles de formació professional (grau mitjà i grau superior), estudis musicals i/o artístics i graus universitaris.
 • Estar matriculat/ada, com a mínim, del 50% de les assignatures o crèdits del curs.
 • No estar en possessió de titulacions acadèmiques de superior nivell a la dels estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No haver obtingut cap altre ajut de l’Ajuntament de Capellades pel mateix concepte.

La convocatòria d’ajuts de transport de l’Ajuntament de Capellades no és incompatible amb altres convocatòries per aquest concepte d’altres administracions: Ministerio de Educación i Formación Profesional, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal, etc.

Les persones que desitgen ser beneficiàries de la beca han de presentar al registre de l'Ajuntament de Capellades una sol·licitud degudament emplenada, junt amb la documentació indicada:

 • Imprès de sol·licitud (instància genèrica).
 • DNI, NIE, Passaport o document equivalent en vigor de la persona interessada (original i fotocòpia que serà confrontada a l’Àrea d’Ensenyament i/o a l’Àrea de Joventut.
 • Fotocòpia del llibre de família i en el cas d’al·legar ser família nombrosa o monoparental,  el document acreditatiu corresponent.
 • Volant de convivència emès per l’ajuntament de Capellades.
 • Comprovant de les beques públiques de les administracions públiques (en cas que s’hagin sol·licitat).
 • Certificat expedit per l’Administració competent del grau de discapacitat, en el cas  que s’al·legui.
 • Certificat original de matrícula del Centre d’Estudis, amb indicació del curs, matèries en les quals es troba matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel mateix centre, que indiqui el percentatge de crèdits o assignatures cursades per l’alumne/a.
 • Fotocòpia del compte bancari on consten clarament els codis que identifiquen el banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s’ingressarà l’ajuda i el nom del titular del compte i el DNI.
 • Última Declaració de Renda de tots el membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

Per aquelles famílies en les que algun membre no hagi presentat la Declaració de Renda:

 • Si està obligat a presenta-la, i no ho ha fet, es considerarà desestimada.
 • Si no està obligat a presentar-la, caldrà que aporti un certificat del SOC o de la Tresoreria de la Seguretat Social d’ingressos,  prestacions o de no ingressos.
 • Documentació acreditativa si algun membre de la unitat familiar està afectat per un ERTE o ERO.  
 • Declaració d’acceptació de les bases de la convocatòria.

Per a més informació, es pot trucar als Serveis Educatius de l'Ajuntament, al 93.801.10.01 extensió 2034 o enviar un correu a xausfj@capellades.cat. També es pot parlar amb la tècnica de joventut, trucant al 679.96.46.84 o per correu al abenito@anoiajove.cat

Darrera actualització: 01.10.2020 | 11:15